Vedtægter

Vedtægter

for

Foreningen Quit Diabetes

 

§ 1  Navn og hjemsted

Stk. 1.
Foreningens navn er: Foreningen Quit Diabetes

Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

Stk. 2.1.
Foreningens postadresse er den til en hver tid siddende formands adresse, dog kan bestyrelsen, hvis den finder dette hensigtsmæssigt, oprette en postboks adresse til håndtering af post til foreningen.

 

§ 2  Foreningens vision og idegrundlag

Stk. 1. Vision
Det er foreningens vision, at alle præ-diabetikere bliver informeret om, hvorledes de kan undgå udvikling af type 2 diabetes, og at alle type 2 diabetikere bliver oplyst om, hvorledes de gennem ændret kost og livsstil uden diabetesmedicinering kan få kroppen til selv at falde tilbage i en sund regulering af blodsukkeret.

Målet er at få antallet af nye tilfælde af type 2 diabetes reduceret væsentligt og at få antallet af behandlingskrævende type 2 diabetikere mere end halveret, så hovedparten af alle senkomplikationer undgås.

Stk. 2. Idégrundlag
Foreningens idégrundlag er baseret på Quit Diabetes konceptet suppleret med medlemmernes omfattede erfaringsgrundlag.

Ideen er gennem kommunikation og information at udnytte foreningens medlemmers erfaring til at gennemføre vision og mål – herunder etablering af en database med madopskrifter og etablering af et debatforum, hvor brugere af Quit Diabetes konceptet kan udveksle erfaringer og søge råd.
Foreningen har ingen kommercielle mål (profit), men må nødvendigvis have en vis kapital til initiativer, hjemmeside og nødvendige omkostninger som transport, porto og andet operativt nødvendigt.

 

§ 3  Medlemskreds og kontingent

Stk. 1.
Som medlemmer kan optages enhver, som enten selv har diabetes eller som er i risiko for at udvikle diabetes. Pårørende og personer med interesse for diabetes samt personer, som ønsker at støtte formålet, kan ligeledes optages.

 Stk. 2.
Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Kontingentet indbetales via bankoverførsler og forudsætter tilmelding til automatisk betalingsservice.

Stk. 3.
Medlemmer kan til enhver tid udmelde sig af foreningen. Der sker ikke refusion af betalt kontingent ved udmelding.

Udmelding sker skriftligt til foreningens adresse eller via foreningens hjemmeside og ved afmelding af automatisk betalingsservice.

Stk. 4.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at ekskludere et medlem, såfremt medlemmet  modarbejder foreningens idégrundlag. En eksklusion skal meddeles skriftligt til medlemmet. Samtidig med eksklusionen, skal den ekskluderede gøres bekendt med, at eksklusionen behandles på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende har adgang og taleret for at kunne anke eksklusionen.

Pådrager et medlem sig kontingentrestance i mere end 1 måned, skal kassereren fremsætte skriftligt krav om betaling med en betalingsfrist på mindst 14 dage. Overskrides denne betalingsfrist vil medlemmet automatisk være udmeldt af foreningen.

 

§ 4.  Generalforsamling

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i 1. halvår og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved udsendelse af e-mails til medlemmerne samt med opslag på foreningens hjemmeside. 

Generalforsamlingen afholdes skiftevis i Provinsen og i København.

Stk. 3.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4.
Alle medlemmer, som er ajour med kontingentet senest 8 kalenderdage før generalforsamlingen, har stemmeret på generalforsamlingen.

Der stemmes ved personligt fremmøde.
Derudover kan medlemmer, som er forhindret i at deltage, give fuldmagt til ét andet medlem.
Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end ét medlem.

stk. 5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens/formandens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab samt fastsættelse af kontingent.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg i henhold til § 5, stk. 1.
 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Stk. 6.
Generalforsamlingen vælger en dirigent.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

Stk. 7.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 9, stk. 1.

Stk. 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 20 procent af medlemmerne skriftlig stiller krav herom.

 

§ 5.  Foreningens sammensætning og daglige ledelse

Stk. 1.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Der tilstræbes en så stor geografisk spredning som muligt.

Stk. 2.
Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv umiddelbart efter valget med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 3.
4 vælges på lige år og 3 på ulige år.
Genvalg kan finde sted.

Stk. 4.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

 Stk. 5.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 7.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.

Stk. 8.
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

Stk. 9.
Bestyrelsen kan etablere projektgrupper (eller personer med særlige opgaver) til at varetage forskellige opgaver.

 

§ 6.  Hæftelse

Stk. 1.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§ 7.  Samarbejde med Busk Hansen

Stk. 1.
Busk Hansen deltager i bestyrelsesmøder som faglig rådgiver og stiller sig til rådighed som talsmand til presse, medlemmer og det offentlige (f.eks. sundhedsstyrelsen og politikerne).

Stk. 2.
Busk Hansens arbejde for foreningen er ulønnet.

 

§ 8.  Regnskab og revision

Stk. 1.
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2.
Regnskabsåret er 1. januar – 31.december.

Stk. 3.
Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

 

§ 9.  Tegningsregler

Stk. 1.

 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab – se dog pkt.2.
 2. Foreningens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut, hvor formanden og kassereren kan
  disponere hver for sig.
 3. Bestyrelsesmedlemmer, der ønsker det, kan få adgang til at se kontoen.

 

§ 10.  Vedtægtsændringer

Stk. 1.
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 11.  Opløsning

Stk. 1.
Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2.
Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til organisationen Læger Uden Grænser.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 25. april 2015.

 

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.